Izjava o sigurnosti plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran
prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih
upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg
web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u
kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak
i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja
osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće
pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem
kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay
zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane
vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 –
najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u
3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš
identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s
tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi
podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim
zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno
propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu
osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge
kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za
sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj
sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših
kartičnih podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!

Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced
system for secure acceptance of credit cards on the Internet.
CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type
them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted
from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never
comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay
operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core
independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it
completely safe.
The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the
greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using
hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the
requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands,
operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard
of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure
program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through
the use of a token or a password.
All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated
accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were
intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state
of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the
work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.
Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure
not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance
the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access
controls, regular security and in-depth system checks for preventing network
vulnerabilities.
Thank you for using CorvusPay!